P.O. Box 16

Hang Dong

Chiangmai 50230

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: 053447038

บทเรียน (ฟรี)

บทเรียน (ฟรี)

เอกสาร

เรียงลำดับโดย

SL กิจการของอัครสาวก SL กิจการของอัครสาวก

1833

เขียนโดย: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์

หนังสือบทเรียนรวีวารศึกษา ในบทเรียนนี้เป็นเรื่องราวในกิจการของอัครสาวก

SL ชนชาติอิสราเอล(3) SL ชนชาติอิสราเอล(3)

1836

เขียนโดย: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์

บทเรียนรวีวารศึกษาภาคที่ 3 ได้กล่าวถึง ชนชาติอิสราเอล จากชัยชนะของโยชูวาถึงพวกฟะลิศตีมยึดหีบพระสัญญาไมตรี

SL ชนชาติอิสราเอล(4) SL ชนชาติอิสราเอล(4)

1835

เขียนโดย: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์

บทเรียนรวีวารศึกษา ภาค 4 ได้กล่าวถึงชนชาติอิสราเอล ตั้งแต่เรื่องขอให้มีกษัตริย์ ถึง เอลียาห์ขอไฟตกจากฟ้า ได้นำเนื้อหาในพระคัมภีร์ และได้กำหนดหัวข้อควรจำ ควรตอบ และควรทำเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนตนเองมากขึ้น

SL ท่านลูกา SL ท่านลูกา

1834

เขียนโดย: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์

ภาคนี้เราเริ่มเรียนชีวประวัติของพระเยซูคริสต์ตามที่ปรากฏในพระธรรมลูกาเท่าที่ทราบแล้วว่าเรามีผู้บันทึกพระชีวประวัติของพระเยซูไว้สี่คนด้วยกันคือ มัทธิว มาระโก ลูกา และยอห์น

SL เรื่องปฐมกาล จาก อาดามถึงอับราฮาม SL เรื่องปฐมกาล จาก อาดามถึงอับราฮาม

�089

เขียนโดย: Mrs.Irene B Ranney

หนังสือเล่มนี้เป็นบทเรียนสำหรับเด็กรวีเพื่อศึกษาเรื่องราวของพระคัมภีร์ ในพระธรรมปฐมกาล เริ่มตั้งแต่เรื่องราวของอาดัมกับเอวาจนถึงเรื่องราวของอับราฮัมเพื่อให้เด็ก ๆ มีความรู้ในเรื่องของพระคัมภีร์มากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังมีข้อท่องจำเกี่ยวกับพระคัมภีร์และมีการสอนอธิษฐานด้วย

กลอนลำ ประวัติตัวอย่างแห่งชีวิต กลอนลำ ประวัติตัวอย่างแห่งชีวิต

2963

เขียนโดย: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์

หมอลำเรื่องภาคอีสานเป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัตินางรูธ ประวัติของโยเซฟ การวายพระชนม์บนไม้กางเขนขององค์พระเยซูคริสต์มีการเล่าเรื่องเพื่อเตือนและสอนใจในการดำเนินชีวิตหรือการใช้ชีวิตแบบคริสเตียน

กลอนลำ พระคริสต์ประวัติ และเรื่องอื่น ๆ กลอนลำ พระคริสต์ประวัติ และเรื่องอื่น ๆ

�166

เขียนโดย: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์

หนังสือเล่มนี้แต่งขึ้นแบบกลอนลำลาวภาคอีสานซึ่งเขียนเกี่ยวกับการสร้างโลก ประวัติพระคริสต์ การเป็นพยานเรื่องพระเจ้า การสอนและเตือนคริสตชนทั้งหลายการระวังในเรื่องการดำเนินชีวิตที่ไม่ให้ตกไปในความบาป

กลอนลำ สายธารแห่งชีวิต กลอนลำ สายธารแห่งชีวิต

�184

เขียนโดย: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์

หนังสือกลอนลำสายธารแห่งชีวิตเป็นหนังสือที่สอนเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ความจริงเกี่ยวกับพระเจ้า ความบาป ความหลง และทางแห่งสวรรค์เพื่อให้คนที่อ่านได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นในการดำเนินชีวิต

การติดตามองค์พระเยซูคริสต์ การติดตามองค์พระเยซูคริสต์

1291

เขียนโดย: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์

หนังสือการติดตามองค์พระเยซูคริสต์เพื่อที่จะช่วยท่านให้เจริญเติบโตในชีวิตคริสเตียน พี่เลี้ยงของท่านพร้อมที่จะช่วยท่าน ในวิถีทางเจริญเติบโต อันต่อเนื่องเพื่อที่ท่านจะได้เป็นผู้ใหญ่ และเป็นคริสเตียนที่เกิดผล

ข่าวดีที่เห็นได้ ข่าวดีที่เห็นได้

1294

เขียนโดย: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์

หนังสือข่าวดีเห็นได้เป็นหนังสือที่บอกเรื่องราวของพระเจ้าผ่านข่าวดีในแต่ละบท มีเรื่องดังต่อไปนี้สะพานเดียว บุตรน้อย หนีเสือปะจระเข้ ทำอย่างไรดี ผู้สอนดี หรือผู้ช่วยดี สองมือ ดวงใจมนุษย์ โนอาห์ ที่มาและจุดจบของมนุษย์

จงเตรียมพร้อมบัพติศมา จงเตรียมพร้อมบัพติศมา

1279

เขียนโดย: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์

จงเตรียมพร้อมบัพติศมามนุษย์ พยายามสร้างหนทางเพื่อกลับมามีชีวิตนิรันดร์และให้หลุดพ้นจากอำนาจของบาป ที่ได้นำมนุษย์ไปสู่ความตายในที่สุดแผนการของพระเจ้าจึงได้ปรากฏขึ้นคือ พระเยซูคริสต์ ได้ทรงเสด็จเข้ามาเพื่อช่วยเหลือให้มนุษย์ได้รับความรอดนิรันดร์และชีวิตนิรันดร์อีกครั้ง

ชีวิตของเปโตร ชีวิตของเปโตร

1285

เขียนโดย: ไม่ทราบ

หนังสือเล่มนี้เล่าถึงประวัติของเปโตร และในหนังสือเล่มนี้มีคำถามและคำตอบร่วมอยู่ในหนังสือเล่มนี้ด้วย

ชีวิตอย่างคนกับชีวิตอย่างพระคริสต์ ชีวิตอย่างคนกับชีวิตอย่างพระคริสต์

�241

เขียนโดย: Dr. A.B. Simpson

ข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้ว และไม่ใช่ข้าพเจ้าเองที่ยังมีชีวิตเป็นอยู่ แต่พระคริสต์ต่างหากทรงมีชีวิตเป็นอยู่ในข้าพเจ้า ข้อความข้างต้นนี้แสดงความแตกต่างอันสำคัญระหว่างคำสอนของชาวโลก และคำสอนของพระเยซูเจ้า

ชุดที่ 01 ความเป็นเอกของพระเยซู ชุดที่ 01 ความเป็นเอกของพระเยซู

�256

เขียนโดย: แอนดรูว์ เมอร์เรย์

หนังสือศึกษาพระคริสตธรรมเล่มนี้ พิมพ์ขึ้นก็เพื่อที่จะแนะนำให้ท่านผู้อ่านได้รู้ถึงหลักความจริงเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ผู้ซึ่งเป็นพระบุตรของพระเจ้า และเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของมวลมนุษยชาติ

ชุดที่ 02 คริสเตียนกับชีวิตที่ครบบริบูรณ์ ชุดที่ 02 คริสเตียนกับชีวิตที่ครบบริบูรณ์

3775

เขียนโดย: แอนดรูว์ เมอร์เรย์

ชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตแห่งความมีชัย ความยินดี สันติสุข และมีจุดมุ่งหมาย พระเยซูตรัสว่า “เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและจะได้ชีวิตนั้นครบบริบูรณ์ (ยอห์น 10:10) การหมั่นศึกษาบทเรียนในขั้นนี้ด้วยการไตร่ตรองและอธิษฐาน จะทำให้ท่านรู้ถึงพระสัญญาของพระเจ้า ตามที่บันทึกไว้ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ที่ว่า ถ้าท่านอ้างพระสัญญาเหล่านี้โดยความเชื่ออย่างแท้จริง ก็จะทำให้ชีวิตของท่านเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

ชุดที่ 03 คริสเตียนกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ชุดที่ 03 คริสเตียนกับพระวิญญาณบริสุทธิ์

�260

เขียนโดย: วิลเลียม อาร์ ไบร้ท์

ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดช เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่าน และท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเรา ในกรุงเยรูซาเล็ม สิ้นทั้งมณฑลยูดา มณฑลสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก

สิ้นทั้งมณฑลยูดา มณฑลสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก

ชุดที่ 05 คริสเตียนกับพระคริสตธรรมคัมภีร์ ชุดที่ 05 คริสเตียนกับพระคริสตธรรมคัมภีร์

�262

เขียนโดย: แอนดรูว์ เมอร์เรย์

ถ้าไม่มีพระเจ้าพระคริสตธรรมคัมภีร์จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย พระเจ้าทรงสามารถประทานพระวจนะของพระองค์ให้แก่เราโดยทางอื่นได้ แต่พระเจ้าทรงเลือกตรัสกับมนุษย์ผ่านทางผู้ที่ได้รับการดลใจจากพระองค์โดยตรง และเป็นการกระทำตามชอบพระทัยของพระองค์เอง

ชุดที่ 07 คริสเตียนกับการเป็นพยาน ชุดที่ 07 คริสเตียนกับการเป็นพยาน

�264

เขียนโดย: วิลเลียม อาร์ ไบร้ท์

คริสเตียนกับการเป็นพยานคือการมอบการถวายชีวิตจิตใจกับพระคริสต์นั้น มิใช่สภาพอันน่าเบื่อหน่าย หากแต่เป็นประสบการณ์ฝ่ายจิตวิญญาณอันน่าตื่นเต้นที่มนุษย์จะพึงได้รับ บรรดาผู้ที่คอยจ้องมองดู และมีความสงสัยในพระคริสต์ ก็จะพากันกลับใจหลั่งไหลกันเข้ามาหาพระองค์ด้วยความจงรักภักดี

ชุดที่ 08 คริสเตียนกับการถวาย ชุดที่ 08 คริสเตียนกับการถวาย

3769

เขียนโดย: วิลเลียม อาร์ ไบร้ท์

คริสเตียนที่ถวายตัวแก่พระเจ้า คือผู้ที่ตระหนักว่าในฐานะที่เป็นคริสเตียน “เรามีชีวิต และไหวตัวและเป็นอยู่ในพระองค์” (กิจการ 17:28) ชีวิตที่เรามีอยู่มิใช่ของเราเอง ทั้งนี้เพราะว่าพระเยซูได้ทรงไถ่เราทั้งหลายออกจากความผิดบาป ด้วยพระโลหิตของพระองค์ที่ไม้กางเขนแล้ว คริสเตียนที่ได้ถวายตัวให้แก่พระเจ้า เป็นผู้ที่ยอมรับว่า พระเจ้าทรงเป็นเจ้านายที่ประเสริฐสุดของเขา และการที่เขามีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระองค์ คริสเตียนเช่นนี้ได้ยอมอุทิศทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเขาเพื่อพระคริสต์อย่างสิ้นเชิง ไม่ว่าจะเป็นบุคลิกลักษณะ กาลเวลา สติปัญญา ความสามารถ ความอดทนหรือแม้กระทั่งทรัพย์ศฤงคารทั้งปวง นี่แหละคือคริสเตียนที่ได้ถวายชีวิตให้แก่พระเจ้าอย่างแท้จริง

ชุดที่ 09 จุดเด่นแห่งพระคัมภีร์เดิม ชุดที่ 09 จุดเด่นแห่งพระคัมภีร์เดิม

�266

เขียนโดย: วิลเลียม อาร์ ไบร้ท์

พระคัมภีร์เดิมเป็นหมวดที่ว่าด้วย การสร้างมนุษย์ การหลงกระทำบาปของมนุษย์ และการตระเตรียมโลก เพื่อต้อนรับการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้า เพื่อไถ่มนุษยชาติทั้งปวง ให้พ้นจากโทษแห่งความผิดบาปนั้น

ชุดที่ 10 จุดเด่นแห่งพระคัมภีร์ใหม่ ชุดที่ 10 จุดเด่นแห่งพระคัมภีร์ใหม่

�258

เขียนโดย: แอนดรูว์ เมอร์เรย์

พระธรรมต่าง ๆ ที่เขียนขึ้นใหม่ ทั้ง 27 เล่มในภาคคริสตธรรมใหม่ของพระคริสตธรรมคัมภีร์นี้ ล้วนแต่กล่าวถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งนำไปสู่การสิ้นพระชนม์และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ดังกล่าว การที่จะเรียกพระธรรมเหล่านี้ว่า “พันธสัญญาใหม่” จึงเหมาะสมอย่างยิ่ง

ติดตามพระคริสต์ ติดตามพระคริสต์

1306

เขียนโดย: สถาบันศาสนาศาสตร์ลูเธอร์แรน

หนังสือติดตามพระคริสต์กล่าวถึง การเป็นคริสเตียนใหม่ การรับความมั่นใจเรื่องความรอด การอ่านพระคัมภีร์ การอธิษฐาน ดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณ การแบ่งปัน การเป็นพยาน การดำเนินชีวิตคริสเตียนอย่างมีชัยชนะ การจัดการกับปัญหา จะเป็นประโยชน์ต่อคริสตจักรของพระองค์ในประเทศไทย

บทเพลงผู้เลี้ยงแกะ บทเพลงผู้เลี้ยงแกะ

1856

เขียนโดย: รูธ พี. โอเวอร์ โอสเซ่อร์

เรื่องบทเพลงผู้เลี้ยงแกะเป็นเรื่องราวของเด็กเลี้ยงแกะชื่อดาวิดพระเจ้าใช้เขาในพระราชกิจของพระองค์จนกระทั่งเขาได้เป็นกษัตริย์ดาวิด

บทเรียน 5 ชุด บทเรียน 5 ชุด

1284

เขียนโดย: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์

เนื่องจากมีหลายคนที่รับเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้ว ยังไม่แน่ใจว่าได้รับความรอดแล้วหรือยังทำให้เกิดความสงสัยในจิตใจ เลยมีจิตใจกล้าๆ กลัวๆ จะเชื่อและติดตามพระเยซูคริสต์ ดังนั้นบทเรียนนี้ จึงขอเสนอพระสัญญาของพระเจ้าที่ให้สัญญาไว้ในพระคริสตธรรมคัมภีร์

พยานพระเยโฮวาห์จริงหรือเท็จ พยานพระเยโฮวาห์จริงหรือเท็จ

�155

เขียนโดย: A.G. Seigle

คณะพยานของพระเยโฮวาห์ได้เริ่มตั้งขึ้นเมื่อปี 1872 โดยบุคคลผู้หนึ่งชื่อว่า ชาลล์ รัสเซล เป็นบุคคลที่ได้รับการอบรมศึกษาเพียงเล็กน้อย แต่เป็นผู้แต่งหนังสืออธิบายพระคัมภีร์ตามอารมณ์ของตัวเองไว้หลายเล่มคัดข้อความที่พวกพยานพระเยโฮวาห์เขียนไว้ และพระธรรมในพระคริสตธรรมคัมภีร์

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่

�186

เขียนโดย: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์

หนังสือเล่มนี้แต่งขึ้นเป็นกลอนลำเพื่อสอนเรื่องราวของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่โดยใช้ภาษาอีสานในการสื่อเพื่อให้ชาวท้องถิ่นเข้าใจได้ง่ายโดยเนื้อหาเป็นเรื่องราวของการดำเนินชีวิตโดยที่มีพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา

พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า

1289

เขียนโดย: วอลเทอร์ เอ. เฮนริชเซ็น

พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระผู้สร้างสรรพสิ่งในโลกนี้ “โดยอำนาจแห่งพระดำรัสของพระองค์” พระองค์ทรงรวบรวมทุกสิ่งเข้าด้วยกัน “เพราะว่าในพระองค์ สรรพสิ่งถูกสร้างขึ้นทั้งในท้องฟ้าและแผ่นดิน

รวีวารศึกษาผู้ใหญ่ เลวีนิติ รวีวารศึกษาผู้ใหญ่ เลวีนิติ

5375

เขียนโดย: คณะแบ๊บติสต์แห่งประเทศไทย แผนกคริสเตียนศึกษา

บทเรียนรวีวารศึกษา สำหรับผู้ใหญ่ เรื่องเลวีนิติ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจคำสอนของหนังสือเลวีนิติมากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และเราจะได้เรียนรู้สิ่งที่พระเจ้าทรงต้องการจากประชากรของพระองค์จากการเรียนบทเรียนนี้

วิธีที่จะช่วยให้พระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์สำเร็จ วิธีที่จะช่วยให้พระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์สำเร็จ

�131

เขียนโดย: บิลล์ ไบร์ท์

พระเยซูคริสต์ตรัสว่า “ฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดี ทรงมอบไว้แก่เราแล้ว เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนทุกประเทศให้เป็นสาวก ให้รับบัพติศมาในนามแห่งพระบิดา และพระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อที่ช่วยให้พระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์สำเร็จ

วิธีที่จะดำเนินชีวิตกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ วิธีที่จะดำเนินชีวิตกับพระวิญญาณบริสุทธิ์

�138

เขียนโดย: บิลล์ ไบร์ท์

พระสัญญาของพระคริสต์ ที่รับประกันว่าคริสเตียนจะสามารถดำเนินชีวิตประจำวันร่วมกับพระวิญญาณของพระเยซูคริสต์ เพื่อเขาจะได้มีชีวิตครบบริบูรณ์ และเกิดผลสมความมุ่งหมาย

วิธีที่จะมีชีวิตที่ซาบซ่านเปี่ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ วิธีที่จะมีชีวิตที่ซาบซ่านเปี่ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์

�125

เขียนโดย: บิลล์ ไบร์ท์

หนังสือได้กล่าวถึงวิธีที่จะรับฤทธิ์เดช และดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ หลังจากที่ได้เรียนรู้ถึงวิธีที่จะทำให้จิตใจ ซาบซ่านเปี่ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้ว จะทำให้ชีวิตได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่

วิธีที่จะรู้ซึ้งถึงความรัก และการอภัยโทษของพระเจ้า วิธีที่จะรู้ซึ้งถึงความรัก และการอภัยโทษของพระเจ้า

�128

เขียนโดย: บิลล์ ไบร์ท์

การรับเอาพระเยซูคริสต์ เป็นพระผู้ช่วยให้รอด พระคริสต์ พระบุตรของพระเจ้า สานุศิษย์ของพระองค์ที่อยู่ใกล้ชิดพระองค์ ยอมเสียชีวิตเพื่อประกาศความรักและการอภัยโทษบาปของพระองค์แก่มวลมนุษยโลก

วิธีที่จะเป็นพยานเพื่อพระคริสต์ด้วยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ วิธีที่จะเป็นพยานเพื่อพระคริสต์ด้วยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

�139

เขียนโดย: บิลล์ ไบร์ท์

พระเจ้าได้ทรงใช้นักศึกษา ศิษยาภิบาล และคนทั่วไป จำนวนหมื่น ๆ คน ได้รับประสบการณ์ในการเป็นพยานเพื่อพระคริสต์ ด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งเกิดผลอย่างใหญ่หลวงเป็นที่น่าชื่นชมยินดียิ่ง

วิธีที่จะแนะนำคนอื่นให้รู้จักพระเยซูคริสต์ วิธีที่จะแนะนำคนอื่นให้รู้จักพระเยซูคริสต์

�132

เขียนโดย: บิลล์ ไบร์ท์

หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงวิธีจะแนะนำคนอื่นให้รู้จักพระเยซูคริสต์ ดังที่อาจารย์เปาโลได้กล่าวว่า พระองค์นั่นแหละเราประกาศอยู่ โดยเตือนสติทุกคน

วิธีที่จะแน่ใจว่าท่านเป็นคริสเตียนแล้ว วิธีที่จะแน่ใจว่าท่านเป็นคริสเตียนแล้ว

�127

เขียนโดย: บิลล์ ไบร์ท์

หนังสือเล่มนี้เขียนเพื่อให้ความรู้และเตือนเราในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนให้รู้ถึงการมอบถวายชีวิตจิตใจด้านความรู้ความเข้าใจ การมอบถวายชีวิตจิตใจในด้านอารมณ์ การมอบถวายชีวิตจิตใจในด้านความตั้งใจ แนะแนวทางในการศึกษาพระคัมภีร์

วิธีสำแดงความรักโดยความเชื่อ วิธีสำแดงความรักโดยความเชื่อ

�134

เขียนโดย: บิลล์ ไบร์ท์

พระเจ้าทรงรักเราโดยไม่มีเงื่อนไข พระเจ้าทรงบัญชาให้เราสำแดงความรักเราไม่สามารถสำแดงความรักด้วยความรักของพระเจ้าได้เราสามารถสำแดงความรักด้วยความรักของพระเจ้าได้ พระเจ้าทรงบัญชาให้แบ่งพระพรนี้ให้แก่คริสเตียน เราสำแดงความรักโดยความเชื่อ

วิธีอธิษฐาน วิธีอธิษฐาน

�136

เขียนโดย: บิลล์ ไบร์ท์

ท่านเคยคิดไหมว่า ขณะที่ท่านกำลังคุกเข่าลงอธิษฐานอยู่นั้น พระเจ้าประทานสิทธิให้แก่ท่านในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของมนุษย์ และประเทศชาติ พระเจ้าได้ทรงจัดสรรบ่อเกิดแห่งพลังอำนาจ สติปัญญา และพระคุณให้แก่ท่าน เกินกว่าที่ท่านจะเข้าใจได้เสียอีก เพียงแต่ท่านเต็มใจเชื่อพระองค์

เล่มที่  03 จะอธิษฐานเผื่อผู้เจ็บป่วยได้อย่างไร เล่มที่ 03 จะอธิษฐานเผื่อผู้เจ็บป่วยได้อย่างไร

1298

เขียนโดย: สถาบันศาสนศาสตร์ลูเธอร์แรน

แนะนำถึงวิธีอธิษฐานเผื่อผู้เจ็บป่วย ว่าเราควรจะอธิษฐานแบบไหน และในหนังสือเล่มนี้เมื่ออ่านจบแต่ละบทก็จะแบบฝึกหัดให้ทำทุกบทด้วย

เล่มที่  07 จะนำการนมัสการได้อย่างไร เล่มที่ 07 จะนำการนมัสการได้อย่างไร

1302

เขียนโดย: สถาบันศาสนศาสตร์ลูเธอร์แรน

การนมัสการเป็นความรู้สึกนึกคิดอย่างแรงกล้าต่อความบริสุทธิ์ของพระเจ้าเพื่อหล่อเลี้ยงจิตใจด้วยความจริงของพระองค์ เพื่อชำระล้างความคิดที่เป็นมลทินด้วยความสวยงามของพระองค์ เปิดใจรับความรักของพระเจ้าและมอบให้เป็นไป ตามพระประสงค์ของพระองค์

เล่มที่  09 เราจะนำผู้อื่นมาหาพระคริสต์ได้อย่างไร เล่มที่ 09 เราจะนำผู้อื่นมาหาพระคริสต์ได้อย่างไร

1304

เขียนโดย: สถาบันศาสนศาสตร์ลูเธอร์แรน

เพื่อทุกคนที่ท่านได้ติดตาม และ เพื่อขอพระเจ้าทรงนำไปสู่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง เพื่อให้บุคคลนั้นมารับเชื่อพระเยซู

เล่มที่ 01 เราจะอธิษฐานอย่างไรจึงจะบังเกิดผล เล่มที่ 01 เราจะอธิษฐานอย่างไรจึงจะบังเกิดผล

1296

เขียนโดย: สถาบันศาสนาศาสตร์ลูเธอร์แรน

หนังสือเล่มนี้บอกวิธีอธิษฐานอย่างไรจึงจะบังเกิดผล เพื่อให้คริสเตียนนำไปใช้ในชิวิตประจำวันเพื่อการอธิษฐานที่ถูกต้องและถูกวิธีมากยิ่งขึ้น

เล่มที่ 02 จะนำกลุ่มเซลล์ตามบ้านได้อย่างไร เล่มที่ 02 จะนำกลุ่มเซลล์ตามบ้านได้อย่างไร

1297

เขียนโดย: สถาบันศาสนาศาสตร์ลูเธอร์แรน

เป็นหนังสือที่เสนอแนะในการที่จะนำกลุ่มเซลล์ตามบ้าน เพื่อให้ผู้นำจะได้นำไปใช้ให้ถูกต้องและกระตุ้นให้สมาชิกมีความเข้มแข็งมากขึ้นและได้อธิบายความหมายของกลุ่มเซลล์ตามบ้าน

เล่มที่ 04 จะให้การปรึกษาได้อย่างไร เล่มที่ 04 จะให้การปรึกษาได้อย่างไร

1299

เขียนโดย: สถาบันศาสนาศาสตร์ลูเธอร์แรน

หนังสือการให้คำปรึกษาเป็นพันธกิจของคริสเตียนผู้แสวงหาสู่ทางช่วยเหลือผู้อื่นที่ประสบปัญหาต่าง ๆ ในการดำรงชีวิตตามพระคำของพระเจ้า

เล่มที่ 05 วิธีสร้างครอบครัวคริสเตียนได้อย่างไร เล่มที่ 05 วิธีสร้างครอบครัวคริสเตียนได้อย่างไร

1300

เขียนโดย: สถาบันศาสนาศาสตร์ลูเธอร์แรน

เราได้พิจารณาศึกษาเรื่องบทบาทของท่านในฐานะที่เป็นชาย หญิงหรือบุตร ในครอบครัวหนึ่ง และเรื่อง ๆ ที่ท่านจะร่วมมือกันทำได้ในครอบครัวพระเจ้าทรงมีพระทัยจะประทานพระพรแก่ครอบครัว เพื่อให้จำเริญขึ้นเป็นหน่วยพยานให้แก่คริสเตียนด้วย เพื่อสร้างครอบครัวของพระเจ้า

เล่มที่ 06 จะทราบพระประสงค์ของพระเจ้าได้อย่างไร เล่มที่ 06 จะทราบพระประสงค์ของพระเจ้าได้อย่างไร

1301

เขียนโดย: สถาบันศาสนาศาสตร์ลูเธอร์แรน

พระเจ้าทรงมีแผนการสำหรับชีวิตของท่านพระองค์ทรงปรารถนาจะตรัสกับท่าน ท่านสามารถทราบพระประสงค์ของพระองค์ได้โดยการยอมให้พระองค์ทรงใช้ในพระราชกิจของพระองค์ และเปิดใจของท่านต้อนรับพระเจ้า

เล่มที่ 08 จะใช้ของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้อย่างไร เล่มที่ 08 จะใช้ของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้อย่างไร

1303

เขียนโดย: สถาบันศาสนศาสตร์ลูเธอร์แรน

หนังสือเล่มนี้สอนเราเกี่ยวกับการใช้ของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้อย่างไร เพื่อให้ได้เกิดผลประโยชน์สูงสุด

เล่มที่ 10 จะติดตามผู้เชื่อใหม่ได้อย่างไร เล่มที่ 10 จะติดตามผู้เชื่อใหม่ได้อย่างไร

1305

เขียนโดย: สถาบันศาสนาศาสตร์ลูเธอร์แรน

การติดตามเป็นขบวนการของการให้ความช่วยเหลือผู้เชื่อใหม่ก่อน ต่อเนื่องกันและอย่างมีระบบ เพื่อให้เขาสามารถเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในความเชื่อและมีผลเกิดขึ้น